Årsmelding 2014

Årsmelding 2014

Pilegrimssenter Dovrefjell

Styrets årsrapport for 2014.
Vedtatt i styremøte 24. mars 2015.

Forord

Styret legger med dette fram sin årsmelding for Pilegrimssenter Dovrefjell (PSD) som nå har vært i funksjon i 4 ½  år.  PSD er organisert som en forening med eget styre og har tilsatt daglig leder i 100 % stilling.

PSD skal generelt formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring,  arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av leden og vandringen i sin region som strekker seg fra Sel til og med Skaun. For å skape eierforhold og engasjement til PSD sitt arbeid, ønsker styret å bygge en breddeorganisasjon med stor og vid kontaktflate. Derfor er det etablert nettverk av samarbeidspartnere  i «vår» region;  med de 7 kommunene, med tilbyderne,  med kirke og kultur og med frivillige lag og organisasjoner.  I PSD sin virksomhetsplan og årshjul er tidfestet samarbeidsmøter  hvor erfaringer og strategi drøftes og nye mål settes.                                       

PSD er medlem av Pilegrimsfellesskapet St. Olav og av Nasjonalparkriket reiseliv. Etter opprettelse av det nasjonale pilegrimssenteret (NPS) i Trondheim, er det arbeidet mye med å etablere gode og hensiktsmessige samarbeidsrelasjoner.  Styret opplever støtte i sitt arbeid fra NPS og mener et godt samarbeid vil kunne gi pilegrimssatsingen nye løft.   

Styret mener pilegrimsleden i vår region framstår av god nok kvalitet for å betjene dagens vandrere. Likevel er styret i ferd med å «scanne» selve leden for å avdekke og forbedre svake ledd. Scanningen omfatter også alle tilbyderne langs leden; er tilbyderkapasiteten stor nok og holder den kvalitative mål ?  Denne problematikken relateres til en forventet økning av antallet vandrere. Selv om antallet vandrere har økt for hvert år, er økningen alt for lav til at total vandrere vil være bærekraftig i næringssammenheng.                                                               

Det er et klart behov for en sterkere og samordnet markedsføring av pilegrimsleden og pilgrimsvandringen  både i Norge og i resten av Europa. God og treffende markedsføring  mot bestemte aktuelle målgrupper bør iverksettes;  mot enkeltpersoner, mot grupper, mot menigheter og skoler etc.  En fordobling av antallet vandrere ville kunne gi pilegrims-satsingen og reiselivsproduktet det etterlengtede og motiverende løftet.

Styret opplever at innen arbeidet i de 4 målområdene, har  næring, kirke og kultur  fått god oppmerksomhet, og understøtter byggingen av merkevaren Norge.  For 2015 vil målområdet miljø  settes i fokus gjennom spesielle miljøvandringer,  kunstutstillinger  og foredrag om vårt endrede klima og miljø. Dette sees bl.a. i sammenheng med klimakonferanse i Paris i desember 2015.

Ut fra det totale byggende pilegrimsarbeidet som nå utføres i Norge, ser styret med glede og optimisme på framtid  -  slik som den nasjonale strategien uttrykker det … «ledene skal være gode veier å gå gjennom norsk natur og kultur, preget av verdier som er grunnleggende for menneskets eksistens og som åpner for en indre vandring»…

Hjerkinn,  24. mars 2015
Haftor Skjelstad
- styreleder-

 

Innledning:
Foreningen PSD ble opprettet 16. juni 2010. Foreningen har som formål å formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utviklingen av veien og vandringen på strekningen Sel – Skaun.

Styret:
Årsmøtet for 2013, avholdt på Hjerkinn 23. april 2014.
Her var tre styremedlemmer på valg. Styret for 2014 består av:

Leder:    Haftor Skjelstad,   (2014 – 2016)

Styremedlemmer:
Ingrid Meslo    Meslo gård    (2014 – 2016)
Kjellaug Jule    Skaun     (2014 – 2016)
Bernt M. Tordhol  Lillehammer/Dombås  (2013 – 2015)
Inger Lise Vorkinn  Furuhaugli turisthytte (2013 – 2015)

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2014, 53 saker er behandlet.

Styret har vedtatt følgende overordnede mål for arbeidet i 2014:

-   kjennetegnes ved høy kompetanse innenfor fagområdet.

-   arbeide aktivt med kunnskapsformidling og kompetansespredning, herunder være et offensivt talerør for vandringens egenverdi.

-   drive aktiv videreutvikling av senteret på Hjerkinn slik at senteret framstår som en utviklende kraft, et spennende møtested og et inspirerende kompetanse- og kunnskapssenter for alle besøkende.

-   bidra aktivt til å heve kvaliteten til det enhver tid svakeste leddet på leden.

-   være en konstruktiv part og aktiv pådriver overfor Nasjonalt pilegrimssenter for å drøfte gjensidige forventninger, utvikle en sterk langsiktig nasjonal strategi for å oppnå økt nasjonal fokus på -, og bevilgninger til pilegrimssatsningen.

-   arrangere en årlig regional pilegrimskonferanse for alle deltakende parter og partnere med spennende og aktuelle temaer.

-   ha et sterkt fokus på barn og unge.

-   være en løsningsorientert part i ethvert samarbeid og enhver 
samarbeidsrelasjon  knyttet til pilegrimsarbeidet, men også en part som vil videre, som tør være offensiv, som tør stille krav og som selv hjelper til og som er tydelig på forventninger.

Daglig ledelse.
PSD har tilsatt Hans-Jacob Dahl som daglig leder i full stilling
fra 12. april 2010.


Medlemmer av  foreningen PSD.
Oppdal menighetsråd   Dovre kyrkjelege råd
Nord Sel menighet   Nord Gudbrandsdal prosti
Sel kommune    Dovre kommune
Oppdal kommune   Skaun kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune  Fokstugu fjellstue
Havdal gjesteheim   Langklopp fjellgård
Hjelle seter    Meslo gård
Hageseter turisthytte   Furuhaugli turisthytte
Toftemo turiststasjon   Engelshus gård
Vollheim camping   Dovregubbens hall
Segard-Hoel    Meldal kommune

Administrative oppgaver.
Foreningen PSD er registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 996 149 242.
DNB er valgt som bankforbindelse.
Statsautoriserte revisorer Ernst & Young er valgt som revisor.
Regnskapskontor: Reinheimen regnskapskontor.
Kontorlokalene på Hjerkinn leies av Nors Villreinsenter.


Tilgjengelighet.
PSD var åpent daglig i tiden 15. juni – 31. august 2014. Åpningstider: 9-11 og 16-20. (Eysteinkyrkja er åpen daglig 11-16.)
I tillegg tilbyr senteret åpen kirke i Eysteinkyrkja med kvelds og morgenbønn
daglig kl. 08-09 og 20-21.
Senteret har sommeren 2014 vært betjent av Berit Stokseth og daglig leder.


Vedtekter:
Foreningen PSDs oppgaver er definert av foreningens vedtekter vedtatt  på stiftelsesmøtet 16. juni 2010 og i det årlige tildelingsbrevet fra Nasjonalt pilegrimssenter.

§ 1.  Foreningen har som ansvarsområde Pilegrimsleden på strekningen fra Sel til Skaun.   En strekning på 270 km gjennom Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal og   Skaun, i alt 7 kommuner.
§ 2.  Foreningen skal fremme samarbeid mellom kommuner, menigheter av ulike    konfesjoner, næringslivsaktører og kulturinstitusjoner.
§ 3.  Foreningen har sitt virke i tilknytning til Eysteinkyrkja, der det holdes liturgiske   markeringer for pilegrimer ved utsendelse og ankomst.
§ 4.  Foreningen skal bidra til fornyelse og utvikling av pilegrimstradisjonen i Norge   gjennom et samarbeid med de øvrige pilegrimssentere, med Nidaros pilegrimsgård,   pilegrimsprestene, pilegrimsforeningene og andre.
§ 5.  Foreningen skal iverksette konkrete tiltak som bidrar til å utvikle vandring på    pilegrimsleden både kvalitativt og kvantitativt.
§ 6.  Foreningen skal være en informator, pådriver og veileder overfor de 7 kommunene   som hører inn under kontorets ansvarsområde – i deres arbeid med vedlikehold og   merking av leden.
§ 7.  Foreningen skal drive informasjon og veiledning om pilegrimsvandring generelt og   vandring mot Nidaros spesielt, med særlig vekt på vandring langs pilegrimsleden   innenfor eget ansvarsområde.
§ 8.  Foreningen skal arrangere fellesvandringer i egen region og en årlig fellesvandring i   et samarbeid med de øvrige pilegrimssentere slik at det blir en årlig langvandring   hele veien fra Oslo til Nidaros. På fellesvandringene skal det følge med en    vandringsleder som også kan legge til rette for og bistå deltakerne med den indre   reisen.
PSD mottok 15. april tildelingsbrev fra NPS, her ligger de prioriteringer og føringer som senteret skal legge til grunn for driften i 2015. I hovedtrekk sammenfaller denne med styrets Virksomhetsplan for 2014.

Samarbeid:

Kommunene.
PSD har sitt virksomhetsområde i 7 kommuner;
Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal og Skaun kommuner.
Det er den enkelte kommune som har ansvar for rydding, merking og informasjon innen sin kommune.
Alle kommunene har egen kontaktperson for pilegrimsarbeidet og det er ordninger for rydding, merking og vedlikehold i samtlige 7 kommuner.
Det er i 2014 avholdt 2 samarbeidsmøter med kommunene. Saker som er drøftet; informasjon, overnattingssteder, rydding og merking av leden.
Spesielle utfordringer som ble drøftet var rydding av led etter skogsdrift (Orkdal), rydding av led etter stormen Ivar (Orkdal og Skaun). Etter møtene har vi også fått med utfordringer med stenging av leden og opprydding av led etter brann (Sel).
Det er arbeidet særskilt med å finne bedre løsninger på strekningen mellom Kongsvold fjeldstue og Smegarden camping. Dette gjelder både trasevalg, hvilesteder og overnattingssteder.
Sør-Trøndelag fylkeskommune meldte at de ikke hadde friske midler til kommunenes rydding og merking av led i 2014. De hadde noen restmidler fra 2013 kommunene kunne søke på.
Oppland fylkeskommune har etablert en fast ordning med årlige tilskudd til kommunene til rydding og merking av pilegrimsleden.

Kirkene.
PSD sendte våren 2014 ut er brev til alle sokneprester, kirkelige råd og kirkeverger. Vi ønsket tilbakemeldinger på all pilegrimsaktivitet i menighetene og vi ville vite hvilke planer menighetene hadde for å åpne kirkene sommeren 2014.
Det er 10 kirker på strekningen; Sel kirke, Nord-Sel kirke, Dovre kirke, Guds Huset på Fokstugu, Eysteinkyrkja, St. Mikaels kapellet på Rise i Oppdal, Oppdal kirke, Rennebu kirke, Meldal kirke, og Skaun kirke.
Guds Huset og St. Mikaels kapellet står åpent 24 timer i døgnet.
Eysteinkyrkja, Oppdal kirke, Rennebu kirke og Skaun kirke har gode ordninger for å åpne kirkene.
Sel kirke, Nord-Sel kirke, Dovre kirke og Meldal kirke er tilgjengelige kun når kirketjener er i arbeide ved kirken, noe som varierer sterkt.

Overnattingstedene.
PSD mener det i dag er tilstrekkelig med overnattingskapasitet på strekningen. Det er også et mangfold av ulike overnattingstilbud, noe som gir strekningen et særpreg. Det er lagt ut informasjon på www.pilegrimsleden.no om 45 overnattingssteder i de 7 kommunene. Disse hadde 4406 overnattinger i 2014, noe som er 23% økning fra 2013.
PSD har holdt 2 møter med tilbyderne våren 2014 hvor vandringssesongen er planlagt. Saker som er drøftet; informasjon på nett og lokale infobrosjyrer. Et resultat av møtene er at all informasjon om overnattingsstedene på www.pilegrimsleden.no er oppdatert, gjennomgått og kontrollert for vandringssesongen 2014. Noen bedrifter bruker booking over nett; boooking.com.
NPS i samarbeid med PSD inviterte til en konferanse for overnattingsbedriftene i Trondheim 3. – 4. desember.

NPS:
PSD har deltatt på samtlige møter med NPS. Her har vi blant annet arbeidet med å utvikle felles strategi for det utadrettede arbeidet og en felles kultur innad i organisasjonen. Samarbeidet med NPS og de øvrige RPS’ene fungere godt.

Frivilligheten:
PSD samarbeider med pilegrimsforeningene i Oppdal og Rennebu, med Pilegrimsdager på Dovrefjell, med Kristin på Husaby i Skaun – samt foreningen St. Olav i Trondheim.
Deltok med foredrag på årsmøtet i Oppdal, har i samarbeid med frivillige i Oppdal og Dovre levert et godt og innholdsrikt program til Pilegrimsdager på Dovrefjell og holdt tale ved åpningen av Kristin på Husaby.
PSD mener frivilligheten er svært viktig for utviklingen av pilegrimsarbeidet i Norge.


Infotavle på Hjerkinn.

Norsk villreinsenter:
I samarbeide med Norsk Villreinsenter og iNasjonalparker har PSD utviklet planer for senteret på Hjerkinn. Sammen med arkitektkontoret Snøhetta er det utarbeidet et forslag til omdanning og ny utforming av lokalene på Hjerkinnhus. Idéskissen kalles Horisont Hjerkinn. Denne er revidert høsten 2014 og det arbeides mot realisering i 2016 – 2017. PSD setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med Norsk Villreinsenter.

VINK:
PSD har deltatt i prosjekt VINK på Dovrefjell, et prosjekt med formål å bruke natur og kulturarven over Dovrefjell i arbeidet med produktutvikling, merkevarebygging og verdiskaping. Pilegrimsleden over Dovrefjell er et viktig element i dette arbeidet.

Kultur og Naturreisen:
PSD har bidratt i arbeidet med pilotprosjektet Kultur og Naturreisen. Det er tre piloter i Norge. Pilot Dovrefjell er i 2014 utvidet til å gjelde hele Gudbrandsdalsleden. Prosjektet er et samarbeide mellom Kulturrådet, Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Statens kartverk og Riksarkivaren, og har som formål å utvikle systemer for å presentere kultur og natur enkelt og lett tilgjengelig på ulike plattformer.

17. mai 2014:
PSD har deltatt i forberedelser og gjennomføringen av en fler-kommunal 17. mai feiring for Dovre, Oppdal og Folldal kommuner på Hjerkinn under Grunnlovsjubileet – Enige og tro til Dovre faller. 7000 deltakere var samlet utenfor PSD på 17. mai.


Kommunikasjon og markedsføring:
PSD har ansvar for markedsføring av Pilegrimsleden regionalt. NPS har det overordnede nasjonale ansvaret

a) PSD har i samarbeide med kommunene laget informasjonsbrosjyre for hver av de 7 kommunene. Denne er beregnet på vandrerne.
Det er laget en egen brosjyre for Hjerkinnområdet.
PSD har kontrollert all informasjon om overnattingsstedene for vår strekning på www.pilegrimsleden.no

b) PSD har i 2014 fått opp et stor skilt på veggen – PILEGRIMSSENTER og har laget en infotavle ved senteret.
PSD har også deltatt i produksjon av informasjon til I-Box Dovrefjell som vil bli satt opp våren 2015 med informasjon om Pilegrimsleden.

c) PSD har deltatt i Dovrepiloten i 2 år og vil ta med seg erfaringene derfra inn i samarbeidet mellom KN-reisen og pilegrimsleden.
PSD deltok på reiselivsmessen i Ålesund.
PSD har aktivt støttet arbeidet med KN-reisen.
PSD er medlem av Nasjonalparkriket reiseliv og samarbeider med Trøndelag reiseliv.

d) PSD har bidratt økonomisk og på annen måte til utgivelse av to større bøker om Dovrefjell og pilegrimsleden over fjellet. Det er: Over Dovrefjell. Langs pilegrimsled og kongevei av Karl H. Brox og Dovrefjell i tusen år av Gro Steinsland. Begge bøkene har fått god og omfattende mediaomtale.

Telling av pilegrimer:
PSD initierte i 2013 et samarbeid med NINA om telling av pilegrimer. Det er svært positivt at prosjektet er videreført i 2014 av NPS.
Det er i 2014 satt opp 4 tellere på pilegrimsleden – Hjerkinnhø, etter Vårstigen, Voll og Svorkmo.  Det er satt opp en spørsmålskasse etter Vårstigen og i Skaun.
Teller nr. 1 – Hjerkinnhø:  9.118 passeringer fra 14. juni, 60% gikk nordover.
Teller nr. 2 – Vårstigen: 3.082 passeringer fra 14. juni, 58% gikk nordover.
Teller nr. 3 – Voll:     386 passeringer fra 16. juni, 81% gikk nordover.
Teller nr. 4 – Svorkmo:    419 passeringer fra 16. juni, 87% gikk nordover.

Vandringer.

Langvandringen:
PSD overtok ansvaret for langvandringen 10. juli på Otta og hadde ansvaret fram til målet i Trondheim og avslutningen 29. juli. Vi hadde i år en gruppe med ca. 20 deltakere. Berit Stokseth ledet vandringen i vel en uke. PSD har den største arbeidsmengden med langvandringen – 20 dager av i alt 41 dager fra Oslo. På denne strekningen var vandringen fulltegnet.
Antall overnattingsdøgn fra Otta til Trondheim: 360
Deltakerantall: 20, i tillegg var det 50 deltakere på dagsvandring.
Kortere organiserte vandringer:
PSD satser spesielt på barn og unge. Vi har i 2014 videreført og utvidet våre tilbud til skolene langs leden og gjennomført vandringer med skoleklasser i Sel, Dovre, Rennebu og Skaun kommuner. I tillegg har vi lagt opp vandringer for flere skoleklasser uten selv å delta. Det er også økt pågang av skoler og skoleklasser som kommer til Hjerkinn og vil ha vandringer, daglig leder har deltatt på flere av disse.
Det er tilbudt pakketurer på leden, ukesvandringer med eller uten vandringsleder, men uten særlig oppslutning.
Større oppslutning har menigheter og grupper som kommer og ønsker vandring – en dag eller en helg.
Flere enn disse igjen er de som ønsker et foredrag eller et innlegg om pilegrim og pilegrimsleden. Det er grupper som gjerne stopper i Eysteinkyrkja.
PSD har i samarbeide med Margit Husevåg utviklet et opplegg for Psykodramavandring. Opplegget ble prøvd ut sommeren 2014.

Daglig leder har deltatt på 13 ulike vandringer med 618 deltakere totalt.
I tillegg er det registrert 6, 7 grupper som har gått med eget opplegg, ca. 400 deltakere.

Vandringslederkurs:
PSD i samarbeide med Pilegrimssenter Hamar gjennomførte i mai del 2 av et felles vandringslederkurs. Denne gang med vekt på praksis. Dette kurset med en teoridel og en praksisdel bør gjentas med jevne mellomrom.
20 deltakere.

Pilegrimsarrangement:

Deltagere ved ulike arrangement ved pilegrimssenteret.

Grunnlovsjubileet 2014: 
hadde 17. mai et stort fellesarrangement for 3 kommuner på Hjerkinn med 7000 deltakere. TV-overført barnetog med fellesprogram utenfor pilegrimssenteret ledet av daglig leder.

Pilegrimsdager på Dovrefjell:
ble arrangert i tiden 10.-20. juli med Pilegrimssenter Dovrefjell som medarrangør. Utenom langvandrerne (langvandringen var en del av arrangementet) var det 1200 deltakere til sammen på de ulike arrangement i Dovre og Oppdal.

Dovrefjellkonferansen 2014:
ble arrangert 24. oktober  – for fjerde gang. Dette er en konferanse hvor alle overnattingsteder, alle kommunene og alle menigheter på strekningen Sel – Skaun blir invitert. Hovedformålet med konferansen er å samle alle aktørene på strekningen for å utveksle erfaringer fra årets vandresesong. Konferansen hadde 50 deltakere.

Åpning av fangstminnepark:
på Hjerkinn søndag 7. september. Pilegrimsesse i Eysteinkyrkja og arrangement på senteret. 100 deltakere.

Andre pilegrimsarrangement i regionen:
Kristindagene i Skaun: Pilegrimsmesse og vandring  120 deltakere.
Konfirmantvandringer i Rennebu og Oppdal   120 deltakere.
Pilegrimsvandring Rennebu v/pilegrimsutvalget      30 deltakere.


Foredrag:
Daglig leder har i 2014 holdt flere foredrag med tema innen feltet pilegrim.

  2/1  Ansatte i barnehagene i Dovre kommune;    Dovre i jubileumsåret 2014.
12/2 OMM;    Pilegrimskommunen Oppdal
12/3  Hamar bispekontor;    Sanitago – naturen og pilegrimen.
29/4 Trondheim KN-reisen;    Erfaringer fra pilot Dovrefjell.
  7/5  Granavollen;    Formidleing av pilegrimsleden, foto, film og fortelling.
  7/5  Sofiemyr kirke;    Pilegrimsvandringens åndelige side.
27/5 Styret Norsk Villreinsenter;    Hvorfor Dovre?
27/6 Skaun kirke;    Pilegrim gjennom Skaun.
  3/7  Bjerkebæk, Lillehammer;    Pilegrimsleden fra Lillehammer til Dovrefjell.
27/8  Eysteinkyrkja, pensjonister;    Pilegrimsleden over Dovrefjell
27/8  Eysteinkyrkja, pensjonister;    Pilegrimsleden over Dovrefjell.
17/9  Eysteinkyrkja, Nansenskolen;    Pilegrimsleden over Dovrefjell
24/9 Lillehammer KN-reisen;    Om muntlig framføring.


Helse, miljø og sikkerhet.
Foreningen har ikke negativ innvirkning på det ytre miljø. Arbeidsmiljøet er godt og det har ikke vært skader, ulykker eller høyt sykefravær.

Styret mener senterets ansvar for helse, miljø og sikkerhet ivaretas på en god måte.

Risiko og utfordringer.
Styret anser ikke at det foreligger noen økonomisk risiko ved drift av foreningen. Foreningen er ikke involvert i forretningsmessige transaksjoner. Aktiviteten bli i all hovedsak finansiert av staten v/Nasjonalt pilegrimssenter gjennom direkte driftstilskudd.

Styret mener senteret har en god utvikling når det gjelder å nå sine mål.

Økonomi.
Driftsinntekter er bokført i henhold til påløpte kostnader for aktivitetene.
Foreningen hadde i 2014 et årsresultat på 103.000,- kroner.

Styret mener økonomien i senteret styres på en god måte. Årsregnskapet er oppgjort under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at denne er til stede.